מדיניות פרטיות באתר דפנה ממן

חלק מהשירותים באתר "דפנה ממן" דורשים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך וכתובת הדואר האלקטרוני שלך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. אי מסירת הנתונים הדרושים בשדות החובה משמעה כי לא תוכל להירשם לשירותים הדורשים רישום, ומכאן כי לא תוכל להנות משירותים אלה המוצעים על ידי החברה.

"דפנה ממן" מתחייבת כי תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת השירותים.

"דפנה ממן" מציעה לך להנות ממידע אודות החברה, שירותיה, מוצריה ותחומי פעילותה אשר יישלח אליך באמצעות דוא"ל.  מידע כזה יישלח אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולהפסיק את קבלתו.

"דפנה ממן" לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. 

"דפנה ממן" מיישמת באתר מערכות, נהלים ותקנים עדכניים לאבטחת מידע ולשמירת הפרטיות. אמנם מערכות, תקנים ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה וגישה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, "דפנה ממן" לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או פריצה ו/או חדירה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

    דפנה ממן

גלעד 13, אשקלון

    7842359

טל' 054-9908048

מייל - dona64@gmail.com

  • Black Instagram Icon
אינסטגרם
  • Facebook - Grey Circle
להצטרפות לקבוצה  טיפול בגובה העיניים
  • Facebook Social Icon

טיפול ואימון

כל הזכויות שמורות לדפנה ממן
נבנה ועוצב על ידי המאוורר